Purchase Orders

โปรแกรม Purchase Orders คือโปรแกรมการสั่งซื้อสิ้นค้า สามารถกำหนดสิ้นค้าเข้าออกเพื่อ จัดการกับการผลิตได้แม่นยำและไม่ล่าช้า มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจาก ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของERP ให้มากยื่งขึ้น