Assets Control

ระบบ Asset เป็นระบบตรวจสอบทรัพย์สินภายในบริษัท มีการตรวจเช็คตามแผนที่กำหนดสามารถดูความเคลื่อนไหวแบบ Real-time โดยการใช้เทคโนโลยี Barcode เข้ามาช่วยในการทำงาน