Coding

ออกแบบ เขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า และ โปรแกรมตามความต้องการของธุรกิจ ต่างๆ ดูแลโปรแกรมทีทางลูกค้ามีอยุู่แล้วให้ทํางานอย่างราบรืนและมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือ ด้านข้อมูลจัดเรียงข้อมูล ดึงข้อมูลจาก ERP ทีลูกค้าต้องการและ Export Exzel หรือ PDF